Używamy ciasteczek do celów statystycznych aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.

Regulamin konkursu "Abonament na pół roku"

Dodano: 20 września 2016 Autor: Administrator

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez firmę Psychopraca - Ewa Kaczorowska, z siedzibą w Łodzi (91-456), Łagiewnicka 80/98 lok. 168, NIP 726-26-08-137, REGON 361890362.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest wyłącznie w internecie, w terminie od 20.09.2016 do 30.09.2016.

3. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prowadzony konkurs. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2 § 2.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, dodanie swojego CV do bazy dostępnej pod adresem: http://psychopraca.net/baza-cv najpóźniej do 30.09.2016 oraz opublikowanie odpowiedzi na pytanie: “Do jakiej grupy zawodowej kierowane są ogłoszenia na portalu Psychopraca.net?” pod postem konkursowym w terminie trwania konkursu.

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez dodanie prawidłowej odpowiedzi pod postem konkursowym.

6. Imię i nazwisko Uczestnika używane w serwisie Facebook, powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem podanym w CV opublikowanym w Bazie CV Psychopracy.net.

7. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko raz.

8. Wyboru zwycięzcy dokona spośród opublikowanych komentarzy zespół portalu Psychopraca.net, po upływie terminu trwania Konkursu, czyli po 30.09.2016.

9. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku i/lub poprzez oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym.

10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w komentarzu pod postem konkursowym.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą jest kubek o wartości 20 zł, dostępny w sklepie z gadżetami Psychopracy.net (http://psychopraca.cupsell.pl), funkcjonującym w ramach serwisu Cupsell.pl, a także 6 miesięcy zwolnienia z opłaty abonamentowej za publikację CV w Bazie CV dostępnej na portalu Psychopraca.net, pod adresem: http://psychopraca.net/baza-cv

2. Do wysyłki nagrody (kubka) konieczne jest podanie adresu korespondencyjnego zwycięzcy konkursu.

3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

§ 4. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Uczestnik powinien przesłać reklamację w prywatnej wiadomości do strony Psychopraca.net na Facebooku (http://www.facebook.com/Psychopracanet). Uczestnik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

- wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację

- wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia

- dokładnej daty zdarzenia

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.

3. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych w konkursie jest:

Psychopraca- Ewa Kaczorowska
www.psychopraca.net
91-456 Łódź, ul. Łagiewnicka 80/98, lok. 168
NIP 726-26-08-137 REGON 361890362  

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.