Używamy ciasteczek do celów statystycznych aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.

Nowa wersja Psychopracy - ważne informacje

Już wkrótce ruszamy z nową wersją portalu. W związku z tym, mamy do przekazania kilka ważnych informacji.

  • Od 19 listopada 2023 dodawanie nowych ogłoszeń będzie możliwe tylko w wersji beta dostępnej pod adresem https://beta.psychopraca.net.
  • Nowa wersja Psychopracy będzie w pełni uruchomiona 18 grudnia 2023.
  • Jeśli chcesz zobaczyć oferty dodane po 19 listopada 2023 lub dodać nowe ogłoszenie, przejdź do wersji beta.
  • Wciąż możesz przeglądać ogłoszenia dodane w ramach starej wersji portalu.
  • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian, kliknij tutaj.

Regulamin konkursu na Facebooku - torba bawełniana

Dodano: 15 grudnia 2018 Autor: Administrator

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest przez StartUp Psychopraca.net, działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, NIP: 524-249-51-43,  REGON: 015690013, KRS: 0000199402.

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest wyłącznie w internecie, w terminie od 15.12.2018 do 17.12.2018 włącznie.

3. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prowadzony konkurs. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2 § 2.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opublikowanie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego chciał(a)byś otrzymać torbę Psychopracy?” pod postem konkursowym w terminie trwania konkursu.

5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie komentarza pod postem konkursowym.

6. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko raz.

7. Wyboru zwycięzcy dokona spośród opublikowanych komentarzy dokona zespół portalu Psychopraca.net, po upływie terminu trwania Konkursu, czyli po 17.12.2018

8. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej na Facebooku i/lub poprzez oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym.

9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w komentarzu pod postem konkursowym.

 

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą jest torba bawełniana z napisem "Trust me, I'm a psychologist".

2. Aby otrzymać torbę, zwycięzca konkursu musi podać dane do wysyłki (adres, telefon).

3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

 
§ 4. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Uczestnik powinien przesłać reklamację w prywatnej wiadomości do strony Psychopraca.net na Facebooku (http://www.facebook.com/Psychopracanet). Uczestnik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

- wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację

- wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia

- dokładnej daty zdarzenia

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.

3. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 nie będą rozpatrywane.

 
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 5242495143

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.